يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password

کميته برگزاری کنفرانس
(به ترتیب حروف الفبا)

  • مهندس زاره انجرقلی (دبیر کمیته برنامه ریزی)
  • دکتر شهرام دلفاني (رييس دبيرخانه علمي)
  • دکتر بهرنگ سجادی (دبیر کمیته خدمات علمی)
  • مهندس علي شالباف (دبير اجرايي)
  • دکتر اصغر شیرازپور (نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
  • دکتر فرزاد جعفرکاظمی (دبیر علمی کنفرانس)
  • مهندس بهزاد عمراني (دبير کميته ارتباط با صنعت)
  • مهندس سينا مستوفي (مدیر پروژه کنفرانس)