يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password

کمیته صنعتی و حرفه ای

دبیر کمیته: مهندس بهزاد عمرانی

 1. مهندس مهرنوش اسلامیه (شرکت سوپرپایپ اینترنشنال)
 2. مهندس زاره انجرقلی (شرکت تبادل کار)
 3. مهندس علی آرین پور (شرکت سرماآفرین ایران)
 4. مهندس بابک بختی (شرکت انرژی)
 5. مهندس هادی پاسدار شهری (دبیر کمیته خدمات علمی کنفرانس)
 6. مهندس آزیتا دادگستری (شرکت تهویه گلدایران - LG)
 7. دکتر شهرام دلفانی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)
 8. آقای مهندس امیر رادفر (برنامه حفاظت محیط زیست ملل متحد)
 9. مهندس حمید رستگاری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب)
 10. مهندس محمود رضایی (شرکت توان تک)
 11. دکتر اصغر شیرازپور (گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)
 12. مهندس حمیدرضا شهباز (شرکت داما آریا)
 13. مهندس علی ظهوری (ASHRAE Life member)
 14. مهندس ایوب عادلی (شرکت شعله صنعت)
 15. مهندس بهزاد عمرانی (جامعه الکترونیکی مهندسان مکانیک ایران)
 16. مهندس پریچهر قزلباش (سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)
 17. خانم اعظم گیوگل (شرکت سوپرپایپ اینترنشنال)
 18. مهندس منوچهر معتمدی (شرکت جروند)
 19. مهندس مستطابی (گروه صنعتی ایران رادیاتور)
 20. مهندس سینا مستوفی (جامعه الکترونیکی مهندسان مکانیک ایران)
 21. مهندس حشمت الله منصف (مهندسان مشاور پیراز)
 22. دکتر مژگان ناصری (شرکت آلبا گاز)
 23. دکتر جواد نوفرستی (شرکت بوتان)


صورتجلسات کمیته صنعتی و حرفه ای:
جلسه اول (12 بهمن 1389)
جلسه دوم (19 اردیبهشت 1390)