يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password

کمیته برنامه ­ریزی:

دبیر کمیته: مهندس زاره انجرقلی

 1. مهندس زاره انجرقلی (شرکت تبادل کار)
 2. مهندس بابک بختی (شرکت انرژی کشور)
 3. دکتر هادی پاسدارشهری (دبیر کمیته توسعه تحقیقات)
 4. دکتر شهرام دلفانی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)
 5. دکتر بهرنگ سجادی (دبیر کمیته خدمات علمی)
 6. مهندس علی شالباف (دبیر اجرایی کنفرانس)
 7. مهندس ایرج فروزنده (رییس انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی تهران)
 8. مهندس حمیدرضا قارئی (گروه صنعتی بوتان)
 9. مهندس بهزاد عمرانی (دبیر کمیته صنعت کنفرانس)
 10. مهندس سیدعلی طباطبایی (رییس بخش انرژی و تاسیسات گروه گیتی پسند)
 11. مهندس سینا مستوفی (جامعه الکترونیکی مهندسان مکانیک ایران)


صورتجلسات کمیته برنامه ریزی کنفرانس