يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password

کمیته بین المللی

دبیر کمیته: دکتر محمد حسنی (استاد دانشگاه ایالتی کانزاس)

  • دکتر گودرز احمدی (دانشگاه کلارکسون نیویورک)
  • دکتر افشین افشاری (دانشگاه مصدر)
  • دکتر برانیسلاو تودورویچ (سردبیر ژورنال Energy & Buildings)
  • دکتر ماریا تودورویچ (عضو هیات علمی و استاد دانشگاه بلگراد)
  • دکتر چاندرا سخار (دانشگاه نیومکزیکو)
  • آقای Atul Bagai، دفتر منطقه ای برنامه حفاظت محیط زیست ملل متحد
  • دکتر اگلیلس زلزیتس (دانشگاه لتونی)