يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
کنفرانس دوم
  • مقطع دکتری، پایان نامه آقای محمود چهارطاقی تحت عنوان مدلسازی و بهینه سازی فنی و اقتصادی سیستمهای پمپ حرارتی گازسوز زیر نظر آقای دکتر سپهر صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران 
  • مقطع کارشناسی ارشد، پایان نامه آقای معین فرمهینی فراهانی تحت عنوان سیستم ترکیب سرمایش شبانه و سرمایش تبخیری مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر آقایان دکتر قاسم حیدری نژاد و مهدی معرفت از دانشگاه تربیت مدرس 
  • مقطع کارشناسی، پایان نامه مشترک خانمها سیده الهام کیایی و سیده نیلوفر سعیدی تحت عنوان بررسی سرعت جریان در یک فضای محدود به روش PIV زیر نظر آقای دکتر محمدحسن سعیدی از دانشگاه صنعتی شریف

به پژوهشگر رتبه اول یک عدد سکه بهار آزادی و لوح تقدیر و به پژوهشگران رتبه های دوم و سوم، یک عدد نیم سکه بهار آزادی و لوح تقدیر به رسم یادبود اهدا گردید.


کنفرانس سوم
تعداد پایان نامه های ارسالی به حد نصاب نرسید.

کنفرانس چهارم
تعداد پایان نامه های ارسالی به حدنصاب نرسید.

کنفرانس پنجم
تعداد پایان نامه های ارسالی به حدنصاب نرسید.

کنفرانس ششم
تعداد پایان نامه های ارسالی به حدنصاب نرسید.