يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
   
آئین گشایش کنفرانس
 
سخنرانی مهندس سیدمحمد غرضی، ریاست وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان
   
سحنرانی مهندس نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد ملی ایران
   
نمایشگاه جانبی (1)
  
 
 نمایشگاه جانبی (2)
  
نمایشگاه جانبی (3)
  
سخنرانی کلیدی عضو سابق هیات مدیره ASHRAE
 
نشست ارائه مقاله
    
 کارگاه آموزشی
  
 
 نشست سخنرانی علمی
  
میزگرد چالشهای آموزش در صنعت تاسیسات
   
سخنرانی خانم دکتر ماریا تودورویچ، سخنران برجسته ASHRAE
   
تجلیل از مهندس اصغر حاج سقطی بعنوان پیشکسوت صنعت تاسیسات
 
تقدیر از پایان نامه های برتر