يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
 انتخاب دکتر فرزاد جعفرکاظمی به سمت دبیر علمی کنفرانس هفتم بازگشت

دکتر فرزاد جعفرکاظمی به عنوان دبیر علمی هفتمین کنفرانس بینالمللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع انتخاب شد.

براساس پیشنهاد دبیرخانه علمی کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع و با تایید شورای سیاستگذاری این کنفرانس، دکتر فرزاد جعفرکاظمی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به عنوان دبیر علمی دوره هفتم این رویداد انتخاب شد.

دکتر جعفرکاظمی، دبیر کمیته برنامه ریزی این کنفرانس از دوره سوم آن بوده و از دوره نخست در حوزه های مختلفی با آن از جمله حضور در کمیته علمی، ارائه کارگاههای آموزشی و مقالات تحقیقاتی متعدد و مشارکت در کمیته بین الملل همکاری داشته اند. از دیگر سوابق حرفه ای ایشان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران      (1389-1385)
رئیس کمیته فنی متناظرISO  در شاخه سردسازی و تهویه مطبوع در ایران ISIRI/TC86 (2009-2008)
سردبیر و عضو هیئت تحریریه نشریه ”پژوهش و کاربرد در مکانیک“
از ایشان تاکنون 63 مقاله در کنفرانسهای و ژورنالهای معتبر بینالمللی و سه عنوان کتاب منتشر شده است

 

 


تاریخ خبر:  08/06/1394