يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
 فرایندهای کنفرانس بازنگری می شوند. بازگشت
 فرایندهای برگزاری کنفرانس در دوره هفتم مورد بازنگری قرار می گیرند.
براساس این گزارش، تاکنون بازنگریهای اساسی ای در محورهای علمی کنفرانس انجام شده که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- بازنگری در مدیریت کمیته های مرتبط به دبیرخانه علمی
2- تفکیک مقالات صنعتی از مقالات علمی
3- بررسی تنوع بخشی به نشستهای کنفرانس
4- آغاز فعالیتهای بالادستی از قبیل برگزاری جلسات مدیران صنایع تاسیساتی
تاریخ خبر:  31/06/1394