يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
 کنفرانس بین­ المللی تهویه مطبوع: پل ارتباطی شما با دولتمردان بازگشت

مشارکت ­کنندگان کنفرانس همواره مشتاق گفت و شنود مستقیم با کارشناسان سازمانهای دولتی موثر در صنعت تاسیسات بوده­ اند.
از اینرو دبیرخانه کنفرانس مصمم گردید به منظور تامین این نیاز، فضای رایگانی را به کلیه سازمانهای دولتی مرتبط با موضوع کاری همایش اختصاص دهد تا بتواند بستری را برای ارتباط کارشناسان صنعتی با مسئولین دولتی فراهم نماید.

تاریخ خبر:  13/09/1394