يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
 معرفی دو عضو جدید کمیته برنامه ریزی بازگشت
بنا به پیشنهاد دبیرخانه کنفرانس و تصویب شورای سیاستگذاری، کارشناسان ذیل بعنوان اعضاء جدید کمیته برنامه ریزی کنفرانس انتخاب شدند.
1- آقای مهندس ایرج فروزنده، رییس انجمن مهندسان تاسیسات مکانیکی تهران
2- آقای مهندس سیدعلی طباطبایی، رییس بخش انرژی و تاسیسات گروه صنعتی گیتی پسند.

توفیق روزافزون این دو همکار را آرزومندیم.

تاریخ خبر:  15/09/1394