يكشنبه 28 مرداد 1397
User ID
Password
 حضور دبیرخانه کنفرانس در نمایشگاه تاسیسات اصفهان بازگشت
     دبیرخانه کنفرانس در چهاردهمین نمایشگاه تاسیسات اصفهان حضوری فعال داشت. این نمایشگاه که از تاریخ 23 الی 27 آذر ماه به مدت 5 روز در محل نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان برگزار شد میزبان مشارکت 125 شرکت از سراسر کشور بود.
دبیرخانه کنفرانس نیز با حضور در این نمایشگاه به معرفی برنامه ها و قعالیتهای خود تا کنون پرداخت.
تاریخ خبر:  29/09/1394