يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password
 دمنده، حامی پژوهشهای دانشگاهی بازگشت
شرکت دمنده، تولیدکننده انواع الکتروموتور و فن های سرمایشی و گرمایشی از مقالات و پژوهشهای دانشگاهی مرتبط با علم تهویه در مراسم اختتامیه کنفرانس تجلیل خواهد نمود. 
براساس توافقات بعمل آمده، این جایزه بصورت سالانه اعطا خواهد شد.


تاریخ خبر:  07/03/1395