يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password
 مشارکت 9 کشور در کنفرانس بازگشت
کنفرانس هفتم در دوره جاری، میزبان سخنرانانی از کشورهای فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، کانادا، آمریکا و سوئد خواهد بود. این افراد در برنامه های مختلف کنفرانس اعم از ارائه مقالات، کارگاههای آموزشی و سخنرانیهای کلیدی به ارائه تجربیات و ایده های خود خواهند پرداخت.
تاریخ خبر:  07/03/1395