يكشنبه 1 مهر 1397
User ID
Password
 اعلام حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از کنفرانس بازگشت
دکتر یدالله سبوحی، رییس ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی نامه ای خطاب به مدیر پروژه کنفرانس، حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را از هفتمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع اعلام نمود.
براساس هماهنگیهای بعمل آمده، مقرر گردیده است میزان همکاری دو طرف در دوره های آتی تا سطح بالاتری افزایش یابد. در دوره جاری نیز، دکتر Didier Coulomb، رییس انستیتو بین المللی تبرید و یکی از سخنرانان کلیدی کنفرانس دیدارهایی با مدیران ارشد این معاونت خواهد داشت.


تاریخ خبر:  07/03/1395